Sanering

Behöver du hjälp med att sanera asbest? Vi har behörighet för att utföra både sanering och inventering av asbest. Asbest består av små fibrer som virvlar upp i luften med dammet vid rivningar. Förbud och säkerhetsföreskrifter gäller eftersom asbest ökar risken för cancer. Kontakta oss så hjälper vi dig med hela processen, från tillståndsansökan till att arbetet är slutfört! Vi tar uppdrag i hela Stockholmsregionen, Uppsala och Östergötland. Vi har givetvis licens för asbestsanering och asbesthantering.

Asbestinventering / asbestanalys – Var finns asbest?
Asbestinventeringen pågår för fullt i vårt land och det hittas dagligen asbestfibrer i isoleringar av pannor, behållare, rör och ventilationskanaler. Asbest får inte användas idag, men kan finnas kvar i äldre byggnader och finnas dolt under nyrenoverade ytskikt som tex. under golvbeläggningar eller bakom kakel & klinker i fastigheter uppförda ända fram till 1982 då det blev totalförbud för användning av asbest.

Eternit – Vi hjälper med rivning & sanering av eternit
De flesta känner igen eternit, som är en cementbaserad asbestprodukt, finns i många äldre fastigheter, tex eternitplattor och eternittak. Asbest / Eternit användes under 1940- och 1950-talshus i ventilationskanaler och frånluftskanaler. Eternit eller asbestcement har också använts på tak och fasader, fasader i eternit gjorde att man slapp underhåll och på köpet fick en isolerande effekt. Vi hjälper fastighetsägare med eternitsanering, tex sanering av eternitplattor och eternittak.

Andra förekomster av asbest
Äldre pannor och varmvattenrör är ofta isolerade med asbest tex i krökar och ändavslut. Andra exempel på material där asbest kan förekomma är mattlim, isoleringsmaterial, samt i kakelfix och fog. Man använde också asbest som brandskydd i taket i tex garage, pannrum och på väggen bakom elcentralen. Vi har erfarenhet av asbestanalys och inventering. Många fastighetsägare vill få med en asbestinventering för att kunna skapa en kostnadseffektiv och miljövänlig förvaltning av sitt fastighetsbestånd.

Asbestsanering

Vem som helst kan riva ner asbesthaltigt material men det krävs någon med kompetens för att göra det på rätt sätt. Nårsab är en firma som kan hjälpa er vid rivning tex med ansvar för asbestsanering och hantering: – Har du t.ex eternit / asbesttak så hjälper vi dig få en säker eternitsanering / asbesthantering. – Vi utför säker asbestrivning av invändiga byggelement såsom brandskydd i tak och väggar. – För installationer som VVS och värmepannor hanterar vi både asbest och övrigt avfall. En felaktigt utförd asbestsanering utsätter inte bara saneringspersonalen för risker utan alla som vistas i lokalen kan utsättas för mycket stora hälsorisker. De små asbestfibrerna som finns i rivningsdammet fastnar i lungorna och kan på sikt ge flera allvarliga lungsjukdomar, bland annat lungcancer.

Säkerhet
I våra föreskrifter står att arbetsplatsen ska vara avskärmad för att förhindra spridning av asbestfibrer till omkringliggande lokaler. För att klara av detta har vi utvecklat ett system som innebär att vi skapar ett undertryck i lokalen där saneringsarbetet pågår. Vi har välutbildad personal som alltid bär erforderlig skyddsutrustning och passerar en sluss varje gång de lämnar arbetsplatsen. Säkerheten står i fokus under hela processen.

Vad gör jag om jag misstänker att det finns asbest i ett utrymme där rivning skall ske?
Vi har full behörighet för sanering av asbest och om du misstänker att det förekommer asbest så tar vi prover innan vi påbörjar vårt arbete. Skulle analysen påvisa att asbest finns så skickar vi in en anmälan till arbetsmiljöverket och kan därefter starta arbetet efter 48 timmar.

Processen

Vi utför saneringsuppdrag av miljö- och hälsofarliga material med ämnen som asbest, PCB, PAH, brand, fukt och mögel. Innan sanering påbörjas utförs en arbetsberedning, riskanalys och planläggning hur arbetet utförs på bästa sätt för att värna om de som vistas på arbetsplatsen, dess omgivning och vår miljö. Detta har vi sedan som underlag när vi tillsammans med dig som beställare går igenom uppdraget och planera utförandet på bästa tänkbara sätt.

Innan arbetet inleds görs en noggrann avspärrning, avskärmning och zonindelning av lokalen. Kontinuerlig kontroll av undertryck görs under hela saneringsarbetet vid sanering av asbest. Asbesthaltigt material packas och försluts. Därefter märks förpackningarna som sedan transporteras till deponistationer där de omhändertas enligt gällande lagar och föreskrifter.

Asbest är ett mycket farligt material som länge varit förbjudet. Det finns dock kvar i många äldre byggnader. Ett annat hälsovådligt material är PCB. PCB finns i t.ex. fönsterfogar, golv, kondensatorer och oljekablar. Nårsab är certifierade och med specialutbildad, kompetent och erfaren saneringspersonal. Riskerna liksom lagstiftningen är omfattande vilket gör att vi håller oss uppdaterade för att undvika att vi själva eller vår omgivning utsätts för fara.

Nårsabs arbetsmetod är trygg och säker. Vilket möjliggör samtida arbeten i angränsande lokaler. Nårsab säkerställer att myndighetskraven uppfylls före, under och efter saneringsarbetet. Vi garanterar spårbarhet av rivningsmaterialet.