Rivning

Behöver du hjälp med rivningsarbeten? Vi skräddarsyr lösningen efter era önskemål eller de behov du har. Utnyttja möjligheten till ROT-avdrag. Kontakta oss så berättar vi mer! Nårsab utför uppdrag åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. Behöver ni hjälp med rivning / demolering i samband med renovering, ombyggnad eller vid skada är ni välkomna att kontakta oss. Det finns inga jobb som är för små eller för stora för oss.

Rivning används då man önskar behålla byggnadens eller lokalens stomme för om- eller tillbyggnad. Vid selektiv rivning används allt från mindre rivningsrobotar, handsågar, kapmaskiner till Bobcats. Rivningsavfall sorteras för att kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett tryggt och säkert sätt.
Efter avslutat rivningsarbete lämnas fullständig dokumentation på utfört arbete och det omhändertagna rivningsmaterialet. Inom Nårsab har vi en bred kompetens gällande återvinning av trä, plast, betong och metaller. Du kan vara trygg med att byggnad, lokal och omhändertaget rivningsmaterial hanteras med försiktighet och enligt gällande lagar och förordningar.

Helhetslösning

Vi river allt från badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi kan också assistera med ombyggnadsrivning vid stambyten och större byggnadsprojekt. Vid rivning förekommer mycket damm, genom att spärra av området och använda dammfångare kan vi minimera spridningen av damm. Vid bullrande arbeten anpassar vi oss för att minska störningar så mycket som möjligt. Rivningsmassorna sorteras ut på plats och placeras i byggsäckar eller containers, senast dagen efter avslutat arbete hämtas behållarna av den anlitade miljöentrepenören. Utomhus kan det gälla rivning eller demolering av altaner, balkong, garage eller hela hus.

Stor Maskinpark

Vi har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Under arbetets gång ser vi självklart till att hålla rent omkring oss.

Vid rivning är det också viktigt att kunna ta hand om avfallet. Nårsab är ett rivningsföretag som jobbar med miljöanpassad rivning vilket innebär att farligt avfall tas om hand och så mycket som möjligt återvinns eller återbrukas. Vi transporterar rivningsmassorna till återvinningsstationen och självklart får ni deponistatistik på massorna. Miljöfarliga avfall inventeras och planeras för sanering och omhändertagande innan rivningsstart.