Miljöinventering

Nårsab utför inventeringar och analys av anläggningar och byggnader för miljö- och hälsofarliga material.

  • Asbest
  • PCB
  • PAH
  • Övriga miljöskadliga ämnen

En miljöinventering bör göras inledningsvis i ett rivningsprojekt eller vid en miljösanering. Inventeringen och analysen ligger till grund för hur arbetet skall utföras. En inventering är en bra investering då den minskar risken för extra arbeten och kostnader i samband med t.ex. ett rivningsprojekt. Okulärbesiktning, provtagning och analys av material åtföljs alltid av dokumentation och slutrapport.

Kontakta oss för mer information!